Pharmacie Lejay-Mencarelli, Pharmacie à Samois-sur-seine