Gicquiau Norbert, Angiologue à Saint-germain-en-laye