Pharmacie F Morange et V Salagnac, Pharmacie à Panazol