Pharmacie du Pont du Routoir, Pharmacie à Guyancourt